Nieuws en actuele zaken

Algemene Ledenvergadering KBO Zeeland van 3 november is vervallen

01-10-2020
Het dagelijks bestuur van KBO-Zeeland heeft besloten om, gelet op de door de regering aangescherpte coronarichtlijnen (o.a. max. groepsgrootte 30 personen bij bijeenkomsten in publieke ruimtes), de Algemene Ledenvergadering van KBO-Zeeland op dinsdag 3 november te Sluiskil te annuleren.
Om toch te voldoen aan de statutaire verplichting om de ledenvergadering als hoogste orgaan van de vereniging te betrekken in de besluitvorming over de jaarstukken en de bestuursmutaties is besloten om  de Algemene Ledenvergadering te houden in de vorm van 4 Kringvergaderingen (in oktober) met beslisbevoegdheid.
In deze Kringvergaderingen komen nu dus niet de jaarstukken als vooroverleg voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering ter sprake maar als eindbesluiten. 
De gezamenlijke eindconclusies uit de Kringen komen dan vervolgens  ter finale accordering in het Algemeen Bestuur.
Wij hopen op uw begrip voor deze oplossing die door overmacht is ingegeven.

Namens het dagelijks Bestuur; 
Ron Nuytinck, secretaris KBO-Zeeland

Europese commissie: Geldigheid rijbewijs met nog eens 7 maanden verlengd

30-09-2020
Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen.
Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen.
Lees hier verder >>

Pas op: criminelen gebruiken spoofing

15-08-2020
Spoofing is een (digitaal) trucje dat gebruikt wordt door criminelen. Zij nemen een andere identiteit aan en proberen daarmee anderen te misleiden. Ten tijde van corona wordt dit trucje veelvuldig toegepast en veel mensen trappen hierin. Het voornaamste doel is om slachtoffers veel geld te ontfutselen. 
Er zijn meerdere varianten van spoofing. KBO-PCOB heeft de Digibellijn hierover de laatste informatie gegeven, om een antwoord te kunnen geven op eventuele vragen van senioren. Klik hier als u meer wilt lezen over spoofing.

Manon Vanderkaa verlaat KBO-PCOB

30-07-2020
Per 1 oktober a.s. verlaat Manon Vanderkaa seniorenorganisatie KBO-PCOB.
Zij startte in 2013 als directeur van de Unie KBO, medio 2016 kwam daar de directievoering bij voor de PCOB en vanaf de samenvoeging van de beide verenigingsbureaus begin 2017 was zij directeur van KBO-PCOB. Onlangs liet Manon weten dat zij een andere functie gaat aanvaarden: directeur van V&VN, de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.

Lees hier de officiële verklaring van het bestuur over het vertrek van Manon Vanderkaa.

Een nieuwe start voor Unie KBO

13-07-2020
De voortgang van het proces ‘KBO-PCOB vernieuwt’ bleek in de voorbije jaren steeds vast te lopen op discussies/visies over de gewenste organisatorische structuur van de nieuw te vormen organisatie KBO-PCOB. Daar waar de PCOB sinds enkele jaren meer vanuit het verenigingsbureau wordt begeleid, zijn de KBO-afdelingen provinciaal georganiseerd via de KBO-bonden. Wijziging van deze KBO-organisatievorm zou betekenen dat de autonomie van de provinciale bonden zou worden opgeheven en dat de financiële bijdrage ten behoeve van het verenigingsbureau voor de KBO en PCOB-afdelingen gelijk zou moeten worden getrokken. Doel hiervan was om tot vernieuwing te komen, zodat onze ouderenorganisatie aantrekkelijker zou worden voor jongere senioren. Deze ontwikkeling was voor met name de grotere ouderenbonden niet acceptabel. Het bestuur van de Unie KBO heeft onlangs de bezwaren van de bonden erkend en zijn beleid herzien. 
Dat betekent dat de bestaande organisatievorm van de Unie KBO ongewijzigd blijft. Vervolgens zal nu een kleine werkgroep voorstellen ontwikkelen over mogelijke vormen van een te creëren landelijke federatievorm met de PCOB.
De nieuwe start betekent dus landelijk een stap terug in het samenwerkingsproces KBO-PCOB, met de bedoeling om vervolgens samen te gaan functioneren in federatief verband.
Lees meer hierover in de NieuwsFlitZ nr 132 en nr. 133

Achterban KBO-PCOB: Tevreden over nieuw pensioenakkoord, maar met twijfels

23-06-2020
Ruim drie kwart (77%) van de senioren is (enigszins) tevreden met het nieuwe pensioencontract. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: ‘Deze grote groep is vooral blij dat er voorlopig geen kortingen op de pensioenen zijn en dat straks indexatie weer mogelijk wordt.’
Maar er zijn ook twijfels. Een derde (33%) vindt nog veel onduidelijk over het nieuwe pensioencontract. Vanderkaa: ‘Met name welke gevolgen en consequenties het nieuwe akkoord zal hebben en wat dit persoonlijk gaat betekenen, is voor onze achterban een grote vraag. Ook maken senioren zich zorgen over de voorspelde economische crisis en de gevolgen hiervan voor hun pensioen.’
Lees meer

Commissie Kaderbeleid

juni 2020
Het voornemen van de commissie kaderbeleid KBO-Zeeland was om in september een workshop te organiseren. De voorbereidingen waren reeds in een ver gevorderd stadium. Helaas hebben de coronamaatregelen roet in het eten gegooid. Omdat men niet weet waarmee op organisatorisch gebied in september rekening moeten houden, zoals de grootte van een ruimte i.v.m. eventueel nog 1,5 meter afstand, de mogelijkheid van een lunch enz. is besloten de workshop uit te stellen tot voorjaar 2021.