Wonen, Welzijn & Zorg

KBO-PCOB vindt dat alle ouderen in Nederland, onder wie de meest kwetsbaren, in staat moeten zijn (of worden gesteld) op een kwalitatief goede manier thuis oud te worden. KBO-PCOB helpt ouderen bij het (anticiperen op) langer thuis blijven wonen. Daarnaast stimuleren wij senioren om bewust na te denken over wat zij belangrijk vinden met het oog op hun welzijn.

Te lang wachten op plek in verpleeghuis

Vrijdag 15 januari debatteert de Tweede Kamer over de lange  wachtlijsten voor verpleeghuiszorg.
Voor dit debat heeft KBO-PCOB samen met Patiëntenfederatie Nederland, LOC, MantelzorgNL en Ieder(in) een brief geschreven om te benadrukken dat te veel mensen niet in het verpleeghuis van hun voorkeur terecht kunnen en lang moeten wachten op een plek.

Integrale aanpak mét cliëntenperspectief

De organisaties constateren dat er diverse acties in gang zijn gezet om te anticiperen op de benodigde (groeiende) verpleeghuiscapaciteit, maar dat deze acties versnipperd zijn. Een totaalvisie wordt gemist. Ook is het moeilijk vast te stellen of de participatie vanuit cliëntbelang binnen deze plannen voldoende gewaarborgd is. Om deze reden pleiten de organisaties voor een integrale aanpak, waarbij ook gekeken wordt naar het perspectief van cliënten en hun naasten.

Voorkeur voor verpleeghuis

Uit een verkenning onder 200 mensen blijkt dat men soms lang moet wachten op een plek in het verpleeghuis van hun voorkeur. Eén op de drie mensen komt uiteindelijk niet te wonen in het verpleeghuis waarvan zij hebben aangegeven daar te willen wonen. Dit heeft vaak
negatieve gevolgen voor de cliënt, zoals zorg die niet altijd goed aansluit, gevoel dat men zich niet thuisvoelt, onbekende omgeving en de vaak langere reisafstand voor naasten die op bezoek willen gaan. De organisaties roepen daarom op om bij het realiseren van voldoende
plekken, ook aandacht te besteden aan het mogelijk maken van wonen in een verpleeghuis van voorkeur.

Bron: KBO-PCOB Nu

Zorgverzekeringen

Zowel met Achmea Het Zilveren Kruis als met de CZ-zorgverzekeingen heeft KBO-PCOB afspraken gemaakt over een aantrekkelijke zorgverzekering voor ouderen. Lees hier meer daarover.